Tarieven en Privacy

Voor mijn behandelingen is er geen doorverwijzing van de huisarts nodig. Het eerste consult duurt 90 minuten, dit is inclusief het intakegesprek. Vervolgconsulten duren tussen de 45 en 90 minuten in overleg. Na de behandeling ontvang je een factuur die je kunt declareren bij de zorgverzekeraar. De kosten voor de behandeling worden door veel zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Neem hiervoor contact op met de zorgverzekeraar. Bij annulering of het niet nakomen van de afspraak binnen 24 uur wordt de gemaakte afspraak in rekening gebracht

Tarieven
3/4      uur    €52,50
1           uur    €70,00
1 1/4   uur    €87,50
1 1/2   uur    €105,00

Beroepsvereniging
Ik ben als Natuurgeneeskundig therapeut aangesloten bij beroepsvereniging VBAG en als HBO BCZ® register-therapeut bij Stichting RBCZ. Deze stichting wil de kwaliteit van de geregistreerden bewaken door middel van het klacht- en tuchtrecht, dat is vastgelegd in het Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (TCZ).

Coronamaatregelen
Binnen mijn praktijk wordt er via het landelijk opgestelde protocol van het CAM/ RBCZ gewerkt. De praktische invulling hiervan zal bij het maken van een afspraak worden doorgenomen.

Privacy – Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om de privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat ik:
Zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens. Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
• Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
• Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van de gegevens, dan zal ik jou eerst informeren en expliciet toestemming vragen.
• De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota:
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij de zorgverzekeraar.
• naam, adres en woonplaats
• geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, werkvorm massagetherapie
• de kosten van de behandeling