Tarieven / Privacy / Kwaliteit

Voor mijn behandelingen is er geen doorverwijzing van de huisarts nodig. Het eerste consult duurt 90 minuten, dit is inclusief het intakegesprek. Vervolgconsulten duren tussen de 60 en 90 minuten in overleg. Na de behandeling ontvang je een factuur die je kunt declareren bij de zorgverzekeraar. De kosten voor de behandeling worden door veel zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Neem hiervoor contact op met de zorgverzekeraar. Bij annulering of het niet nakomen van de afspraak binnen 24 uur wordt de gemaakte afspraak in rekening gebracht

Tarieven
€    72,50   60 minuten 
€    90,50   75 minuten
€  108,75   90 minuten

Beroepsvereniging
Ik ben als Natuurgeneeskundig therapeut aangesloten bij beroepsvereniging VBAG en als HBO BCZ® register-therapeut bij Stichting RBCZ. Deze stichting wil de kwaliteit van de geregistreerden bewaken door middel van het klacht- en tuchtrecht, dat is vastgelegd in het Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (TCZ).

Coronamaatregelen
Binnen mijn praktijk wordt er via het landelijk opgestelde protocol van het CAM/ RBCZ gewerkt. De praktische invulling hiervan zal bij het maken van een afspraak worden doorgenomen.

Privacy – Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn uiterste best om de privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat ik:
Zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens. Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
• Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
• Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van de gegevens, dan zal ik jou eerst informeren en expliciet toestemming vragen.
• De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota:
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij de zorgverzekeraar.
• naam, adres en woonplaats
• geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, werkvorm massagetherapie
• de kosten van de behandeling.

Kwaliteit:
Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz)
Iedere VBAG-therapeut doet er alles aan om jou op een goede en respectvolle manier zorg te bieden. Toch kan het voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent. Maak deze kwestie dan kenbaar (mondeling of schriftelijk. Meestal lost een goed gesprek jouw onvrede of klacht op.

Als je er samen niet uitkomt:
Voel je je niet in staat de kwestie te bespreken, laat de situatie dit niet toe of komen wij er samen niet uit? Dan kun je kosteloos een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen. Deze ondersteunt je onder andere bij het formuleren van jouw klacht of onvrede en kan eventueel optreden als bemiddelaar. Conform de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) is elke zorgaanbieder verplicht zijn cliënten toegang te bieden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De onafhankelijke klachtenfunctionaris van VBAG is werkzaam bij Quasir. Quasir is het expertisecentrum voor klachtenmanagement in de zorg- en welzijnssector.

Als je er samen niet uitkomt kan je contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir via email (bemiddeling@quasir.nl t.a.v. coördinator klachtenbemiddeling) of per telefoon 06 4844 5538.

Geschillencommissie: bindende uitspraak
Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop jouw onvrede of klacht is afgehandeld voor jou onbevredigend is, dan kun je je wenden tot de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over jouw klacht (geschil) is bindend, zowel voor jou als de therapeut. Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over jouw klacht. Op zorggeschil.nl vindt je meer informatie over hoe je een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan je hierbij helpen.

Tuchtrecht Complementaire Zorg  (TCZ)
Is er sprake van een tuchtwaardige klacht dan kan de klachtenfunctionaris je adviseren om je klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Uiteraard kun je ook altijd contact opnemen met het secretariaat van VBAG via e-mail secretariaat@vbag.nl of per telefoon 040 283 8988 (werkdagen 09.00 – 12.00).

Visitatie
Op 18-8-2022 is mijn praktijk bezocht voor periodieke visitatie. Mijn praktijk voldoet aan de richtlijnen en voorwaarden zoals die op dit moment gelden. Op 31-8-2022 is de procedure afgerond met een certificaat. Deze is geldig tot 31-8-2027.